Κριτής δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά

Acta Mechanica (Springer); Advances in Mechanical Engineering (Hindawi); Applied Mathematics and Computation (Elsevier); Applied Mathematical Modelling (Elsevier); Applied Ocean Research (Elsevier); Archives of Acoustics (Polish Academy of Sciences) ; Brodogradnja (Shipbuilding) (University of Zagreb); China Ocean Engineering (Springer); Coastal Engineering (Elsevier); Coastal Engineering Journal (Taylor & Francis); Computation (MDPI AG publishers); Computers & Fluids (Elsevier); Computer Physics Communications; Computers and Structures (Elsevier); Differential Equations and Dynamical Systems (Springer); Energy and Environment (SAGE journals); Engineering (Chinese Academy of Engineering – Elsevier); Engineering Analysis with Boundary Elements (Elsevier); Engineering Structures (Elsevier); Environmental Processes (Springer); European Journal of Mechanics A/Solids (Elsevier); European Journal of Mechanics B/Fluids (Elsevier); Finite Element Analysis and Design (Elsevier); Fluids (MDPI); Fractal Fract (MDPI); IET Microwaves, Antennas & Propagation (Wiley); International Journal of Computational Methods (Worldscientific); International Journal of Heat and Mass Transfer (Elsevier); International Journal of Mechanical Sciences (Elsevier); International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering (Elsevier); International Journal of Nonlinear Mechanics (Elsevier); International Journal of Solids and Structures (Elsevier); Journal of Computational Science (Elsevier); Journal of Engineering for the Maritime Environment (SAGE journals); Journal of Engineering Mathematics (Springer); Journal of Fluid Mechanics (Cambridge University Press); Journal of Fluids and Structures (Elsevier); Journal of Hydraulic Research (Taylor and Francis); Journal ISA Transactions (Elsevier); Journal of Marine Engineering and Technology (Taylor & Francis); Journal of Marine Science and Application (Springer); Journal of Marine Science and Technology (Springer); Journal of Marine Science and Engineering (MDPI AG Publishers); Journal of Mechanical Engineering (Strojniški vestnik); Journal of Mechanical Science and Technology (Springer); Journal of Natural Gas Science & Engineering (Elsevier); Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering (ASME); Journal of Pipeline Systems (ASCE); Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (Elsevier); Journal of Ship Research (SNAME); Journal of Sound and Vibration (Elsevier); Journal of Vibration and Acoustics (ASME); Journal of Vibration and Control (SAGE journals); Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering (ASCE); Mathematical Problems in Engineering (Hindawi); Marine Structures (Elsevier); Meccanica (Springer); Mechanics Research Communications (Elsevier); Nonlinear Dynamics (Springer); Ocean Engineering (Elsevier); Ocean Modelling (Elsevier); Partial Differential Equations in Applied Mathematics (Elsevier); Physics of Fluids (AIP); Physical Review Fluids (APS Physics); Proceedings of the Royal Society A; Renewable Energy (Elsevier); SN Applied Sciences (Springer); Shock and Vibration (IOS press); Ships and Offshore Structures (Taylor & Francis); Solid Dynamics and Earthquake Engineering (Elsevier); The Scientific World Journal (Hindawi); Water (MDPI); Wave motion (Elsevier).