Ερευνητικά Προγράμματα (ΕΥ)

  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Καινοτόμες Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στα Πλαστικά Δίχτυα Ιχθυοκαλλιεργειών, για την Προστασία των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων, INTRICATE (2023-2024). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Προϋπολογισμός: 199.200€ (Εγκεκριμένο).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Thematic Community – Protecting, Restoring and Valorizing the Mediterranean Natural Environment and Heritage, Pro.Re.Va (2023-2029). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Προϋπολογισμός: 665,210.40€ (Εν εξελίξει).
  • Επιστημονικά Συν-υπεύθυνος, Sector Adaptive Virtual Early Warning System for Marine Pollution, SEAVIEWS (2020-2023). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Προϋπολογισμός: 380,735€ (Εν εξελίξει).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, MATISSE (2019-2023). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προϋπολογισμός: 200,000€ (Εν εξελίξει).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Blue Growth Community – Capitalization Project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean, BG2 (2019-2022). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Προϋπολογισμός: 179,995€ (Ολοκληρώθηκε).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Horizontal Communication & Capitalization Project for the Innovation in Blue Growth at Mediterranean Level, InnoBlueGrowth (2016-2019). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Προϋπολογισμός: 252,775€ (Ολοκληρώθηκε).
  • Κύριος Ερευνητής, Increasing Safety of Offshore Wind Turbines Operation: Study of the Violent Wave Loads, SAFEMILLS (2014-2016). Χρηματοδότηση δόθηκε από το Πρόγραμμα FP7 PEOPLE, Marie Curie Intra-European Fellowships for Outstanding Researchers. Προϋπολογισμός: ~320,000€ (Ολοκληρώθηκε).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Hydroelastic Behavior of Vertical and Steel Frames Subjected to Third-Order Hydrodynamic Loading, HELASFR (2013-2015). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προϋπολογισμός: 30,000€ (Ολοκληρώθηκε).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Επίλυση Δευτεροτάξιου Υδροδυναμικού Προβλήματος Περίθλασης και Ακτινοβολίας Δύο Ομόκεντρων Κυλίνδρων για Εφαρμογές Ανάκτησης Κυματικής Ενέργειας (2007-2009). Χρηματοδότηση δόθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ. Προϋπολογισμός: 15,000€ (Ολοκληρώθηκε).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος, Αλληλεπίδραση Θαλάσσιων Κυματισμών και Ρεύματος με Συστοιχίες Αξονοσυμμετρικών Σωμάτων (2005-2009). Χρηματοδότηση δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Προϋπολογισμός: 50,000€ (Ολοκληρώθηκε).