Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βίαιες υδροδυναμικές προσκρούσεις
  • ​Γραμμική και μη γραμμική υδροδυναμική των πλωτών κατασκευών
  • Αντίσταση σε κυματισμούς και αλληλεπίδραση κατασκευών με κυματισμούς και θαλάσσιο ρεύμα
  • Περιβαλλοντικές φορτίσεις και απόκριση θαλάσσιων κατασκευών
  • Δυναμική καλωδίων και λεπτόγραμμων κατασκευών
  • Δυναμική των αγωγών με εσωτερική ροή
  • Αριθμητικές μέθοδοι με εφαρμογές στη δυναμική λεπτόγραμμων κατασκευών
  • Ανάλυση και σχεδίαση γραμμών αγκύρωσης
  • Υδρομηχανική ανάλυση αγκυρωμένων πλωτών κατασκευών